ПРОЕКТИ
BG | EN

През изминалите години от създаването си “ЕКСПРО-2000” е изпълнила над 600 проекта като основен проектант или подизпълнител по част “Строителни конструкции”. Проектите са с различен обем и степен на сложност.

Приоритет в работата на “ЕКСПРО-2000” е проектиране на строителни конструкции на промишлени енергийни обекти в: атомни-електроцентрали, топло-електроцентрали, газови централи, водно-енергийни централи, рафинерии, заводи за производство на целулоза и хартия, химически заводи, металургични заводи, фармацевтични заводи и други.

Освен промишлени обекти фирмата има и множество проектирани граждански такива, като еднофамилни къщи, жилищни сгради, административни и офис сгради, складове и други. 
  • ТЕЦ “Марица Изток 2”- Временни димоходи за извеждане на димните газове на КА-10 до СОИ 7 и СОИ 8

Обект: ТЕЦ „Марица Изток 2”

Подобект: Временни димоходи за извеждане на димните газове на КА-10 до СОИ 7 и СОИ 8

Характеристики на обекта:

Изгражда се нов временен газоход, който започва след електрофилтрите на Блок 6 и довежда димните газове до димния вентилатор на Блок 7 (или Блок 8). По този начин се дава възможност да се ползват (при работа на Блок 6) сероочистващите инсталации на Блок 7 или Блок 8, когато съответните блокове не работят продължително време.

Възложител: ТЕЦ „Марица Изток 2” ЕАД
Изпълнител: “Металик” АД
Главен проектант: “ТИМ-ЕКОТЕРМ” ООД

Година на проектиране: 2009-2010 година
Въведен в експлоатация: 2010 година

Задача: Работен проект за стоманени опорни конструкции и фундаменти за подпиране на временните димоходи.

EN