ПРОЕКТИ
BG | EN

През изминалите години от създаването си “ЕКСПРО-2000” е изпълнила над 600 проекта като основен проектант или подизпълнител по част “Строителни конструкции”. Проектите са с различен обем и степен на сложност.

Приоритет в работата на “ЕКСПРО-2000” е проектиране на строителни конструкции на промишлени енергийни обекти в: атомни-електроцентрали, топло-електроцентрали, газови централи, водно-енергийни централи, рафинерии, заводи за производство на целулоза и хартия, химически заводи, металургични заводи, фармацевтични заводи и други.

Освен промишлени обекти фирмата има и множество проектирани граждански такива, като еднофамилни къщи, жилищни сгради, административни и офис сгради, складове и други.  
 

 

  • Подстанция „Пампорово” 110/20 kV - Открита разпределителна уредба (ОРУ) и Командно технологична сграда
Обект: Подстанция „Пампорово” 110/20 kV EN

Подобект: Открита разпределителна уредба (ОРУ) и Командно технологична сграда.

Инвеститор: „Национална Енергийна Компания” ЕАД
Възложител: „АББ–България” ЕООД
Главен изпълнител: „АББ”–Швеция; „АББ–България” ЕООД

Година на проектиране: 2007–2008 година
Въведен в експлоатация: 2009 година

Задача: Работен проект по част „Строително-конструктивна” и „Архитектура”.