ПРОЕКТИ
BG | EN

През изминалите години от създаването си “ЕКСПРО-2000” е изпълнила над 600 проекта като основен проектант или подизпълнител по част “Строителни конструкции”. Проектите са с различен обем и степен на сложност.

Приоритет в работата на “ЕКСПРО-2000” е проектиране на строителни конструкции на промишлени енергийни обекти в: атомни-електроцентрали, топло-електроцентрали, газови централи, водно-енергийни централи, рафинерии, заводи за производство на целулоза и хартия, химически заводи, металургични заводи, фармацевтични заводи и други.

Освен промишлени обекти фирмата има и множество проектирани граждански такива, като еднофамилни къщи, жилищни сгради, административни и офис сгради, складове и други. 

  • „ЕЙ и ЕС 3С ТЕЦ Марица Изток 1”. Идеен проект - верификация

Обект: „ЕЙ и ЕС 3С ТЕЦ Марица Изток 1”

Подобект: Сграда на котел, Основна носеща стоманена конструкция, Сграда на бункер, Сероочистваща инсталация, Носеща конструкция на електростатични филтри и други

Характеристики на обекта:

“Maritza project” е първият проект за мащабна електрическа централа в България през последните 20 години. Той представлява и най-голямата чуждестранна инвестиция в страната.

„ЕЙ и ЕС 3С ТЕЦ Марица Изток 1” работи на лигнитни въглища и притежава два блока, всеки един с мощност 300 MW.

Инвеститор: AES Corporation
Главен изпълнител: ALSTOM Power Boiler GmbH и
ALSTOM Power Generation AG
Възложител: ALSTOM Power Boiler GmbH

Година на проектиране: 2005–2010 година
Въведен в експлоатация: 2009–2011 година

Задача: Договор за услуги с цел получаване на строително разрешение за проект „Марица Изток 1”; Верификация на техническа документация.

EN