НАШИЯТ ЕКИП
BG | EN


Фирма “ЕКСПРО-2000” ЕООД има гъвкава структура, позволяваща да е максимално ефективна в зависимост от конкретните проекти.

В екипа на “ЕКСПРО-2000” ЕООД участват строителни инженери, всички със специалност Промишлено и Гражданско Строителство (сега Строителство на Сгради и Съоръжения) от УАСГ-София.

Управителят на фирмата е изграден като специалист в НИППИЕС “Енергопроект” (по-късно “Енергопроект”ЕАД).

Водещите проектанти стартират своята професионална кариера във фирма „ЕКСПРО-2000”, където постепенно изграждат ценностите на дружеството и себе си като добри специалисти в сферата на гражданското и енергийното проектиране.

В основния екип на фирмата работят специалисти с богат опит в областта на енергийното строително проектиране. Това определя като естествен приоритет в работата проектирането на строителни конструкции и предоставянето на консултантски услуги за широка гама от промишлени и енергийни обекти.

В момента трима инженери са с лицензи за пълна проектантска правоспособност, издадени от Камарата на Инженерите в Инвестиционното Проектиране („КИИП“). Един инженер притежава сертификат за технически контрол.

Освен постоянния си състав, фирмата има възможност да формира динамични екипи от висококвалифицирани външни специалисти за реализирането на цялостни проекти. По този начин се покриват следните проектни части:

  • Архитектурна;
  • ВиК;
  • Вертикална планировка, генерален план и геодезия;
  • ОиВ;
  • Електрическа част;
  • Технологична част.

Вътрешната процедура за преглед на проекта включва:

1. Вътрешна проверка от правоспособен инженер, от екипа на “ЕКСПРО-2000”, който не е участвувал пряко в проектирането.

2. Проверка от сертифициран специалист по технически контрол.

Техническата документация, която се изготвя във фирмата е в пълно съответствие с българското и европейско законодателство.

Фирмата реализира активен авторски надзор и техническа помощ до завършване на строителството.