ПРОЕКТИ
BG | EN

През изминалите години от създаването си “ЕКСПРО-2000” е изпълнила над 600 проекта като основен проектант или подизпълнител по част “Строителни конструкции”. Проектите са с различен обем и степен на сложност.

Приоритет в работата на “ЕКСПРО-2000” е проектиране на строителни конструкции на промишлени енергийни обекти в: атомни-електроцентрали, топло-електроцентрали, газови централи, водно-енергийни централи, рафинерии, заводи за производство на целулоза и хартия, химически заводи, металургични заводи, фармацевтични заводи и други.

Освен промишлени обекти фирмата има и множество проектирани граждански такива, като еднофамилни къщи, жилищни сгради, административни и офис сгради, складове и други. 

  • АЕЦ „Козлодуй” - Сеизмично укрепване на Сградата на „Спецкорпус 2”

Обект: АЕЦ „Козлодуй”

Подобект: Сеизмично укрепване на Сградата
на „Спецкорпус 2”

Характеристики на обекта:

В надлъжно направление конструкцията на СК-2 има два реда „А” и „Б” с разстояние между тях 36.00м. Напречно има 19 цифрови оси, през 6.00м. Конструкцията е разделена с деформационни фуги по оси „7” и „14”. Конструкцията на СК- 2 се състои от две основни части - ниска и висока, като от кота -2.00м до кота +6.30м е изпълнена като монолитна стоманобетонова. Високата част на СК-2 (над кота +6.30м), която е обект на настоящия проект представлява сглобяема стоманобетонова конструкция от кота +6.30м. до кота +22.80м с размери в план 36.00/36.00м между редове „А” - „Б” и оси „1”- „7”.

Възложител: ДП „Радиоактивни отпадъци”
Изпълнител: „Атоменергоремонт” ЕАД

Година на проектиране: година 2013-2015
Въведен в експлоатация: година 2015

Задача: Сеизмично укрепване на сградата на „Спецкорпус 2”.

EN