ПРОЕКТИ
BG | EN

През изминалите години от създаването си “ЕКСПРО-2000” е изпълнила над 600 проекта като основен проектант или подизпълнител по част “Строителни конструкции”. Проектите са с различен обем и степен на сложност.

Приоритет в работата на “ЕКСПРО-2000” е проектиране на строителни конструкции на промишлени енергийни обекти в: атомни-електроцентрали, топло-електроцентрали, газови централи, водно-енергийни централи, рафинерии, заводи за производство на целулоза и хартия, химически заводи, металургични заводи, фармацевтични заводи и други.

Освен промишлени обекти фирмата има и множество проектирани граждански такива, като еднофамилни къщи, жилищни сгради, административни и офис сгради, складове и други.  
 


  • ТЕЦ “Марица Изток 3” – Оптимизиране на потоците в ИВП, Блок 2, 4

Обект: ТЕЦ „Марица Изток 3”

Подобект: Оптимизиране на потоците в ИВП.

Характеристики на обекта:

Разработката е в съответствие с технологично решение на проф. Рушаве и доклад на г-н Майер.

Числено са оценени: нехомогенното разпределение на потока газове в разрез на газохода, различното количество газове, което достига до всяка от четирите входящи камери, разликите в температурите, следствие неравномерното разпределение на газовете в камерата на топлообменните кубове, натрупвания на летяща пепел.

Според данните посочени в доклада от тестовете, чрез допълнителни устройства се постига задоволително хомогенно разпределение на потока в напречния разрез на сечението на газохода и към четирите входящи камери.

Предвидени са разпределителни устройства с определена форма. Монтират се в определен ред, брой и отстояние едно от друго, и най важно - под определени ъгли спрямо оста на газоходите.

Собственик: „КОНТУР ГЛОБАЛ Марица Изток 3” АД

Година на проектиране: 2011 година
Въведен в експлоатация: 2011 година (за Блок 4); 2014 година (за Блок 2).

Задача: Работен проект за Оптимизация на разпределението на потока димни газове в газоходите към топлообменника.

EN